top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Diego Pintelon
Email: Diego.pintelon@gmail.com
Website: Diegopintelon.be

Definities

 1. Diego Pintelon: Diego Pintelon, gevestigd te Assebroek onder btw-nummer BE 0690.526.370

 2. Klant: degene met wie Diego Pintelon een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Diego Pintelon en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

PIVACYVERKLARING

Diego Pintelon respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook "de website"): Diegopintelon.be

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Diego Pintelon, gevestigd te Welvaartstraat 30, 8310 Assebroek, btw-nummer: BE 0690.526.370.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

. vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

. vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Diego Pintelon en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Diego.pintelon@gmail.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Diego.pintelon@gmail.com

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaats wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website;

- Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de vest  igingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Diego Pintelon, diego.pintelon@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden aanvaard bij de ondertekening door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst, dan wel door de bevestiging per e-mail van de opdracht. De uitvoering van de werken door DIEGO PINTELON geldt eveneens als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen DIEGO PINTELON en de klant, en hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant. De overeenkomst heeft te allen tijde voorrang op de plannen, meetstaat, en/of lastenboek, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Elke afwijking aan deze voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen. 

 2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bedingen, die onverkort van toepassing blijven.

 3. Deze voorwaarden worden aanvaard door de klant door het ondertekenen van elke overeenkomst of aanvaarden van een offerte of bestelbon, waarbij een exemplaar van deze voorwaarden aan de klant werd overgemaakt, en wat door de klant wordt erkend.

 4. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. 


Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf en het onroerend goed over te maken, waaronder bijvoorbeeld de bovengrondse of ondergrondse ligging van kabels (elektriciteit, telefoon,…), leidingen van nutsvoorzieningen, leidingen van een koelinstallatie, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/gevels/plafonds, en duidt deze desgevallend aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan DIEGO PINTELON aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de kabels, leidingen van nutsvoorzieningen, leidingen van een koelinstallatie, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/gevels/plafonds, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging of informatie aangegeven door de klant niet correct blijkt.

 2. De klant die geen eigenaar is van de werf of het onroerend goed, voorwerp van de uit te voeren werken, moet ons hiervan op de hoogte stellen en moet een schriftelijke toelating ondertekend door de eigenaar overmaken aan ons voorafgaand aan de start van de werken.

 3. De klant dient het initiatief te nemen om een veiligheidscoördinator en/of energiedeskundige aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten de overeenkomst, zijn niet in de aannemingsprijs begrepen en zijn ten laste van de klant.

 4. De klant doet het nodige om de werf voor te bereiden zodat wij de werken meteen kunnen aanvatten, dan wel de vereiste goederen probleemloos op de werf kunnen leveren. De werf moet door de klant normaal bereikbaar worden gemaakt via gemakkelijk toegankelijke weg, vrij van constructies en hindernissen. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullen afzonderlijk verrekend worden.

 5. In het geval DIEGO PINTELON bijkomende werken dient uit te voeren om de werf te kunnen voorbereiden, en de werken te kunnen uitvoeren, dan wordt dit aan de klant verrekend aan een uurtarief van 42,00 EUR, exclusief BTW, onverminderd de kosten tot opstart van de werf, kosten vervoer, edm.

 6. De klant doet het nodige om alle vergunningen, attesten, uittreksels,… aan te vragen nodig tot uitvoering van de werken.

 7. DIEGO PINTELON zorgt, indien nodig, voor een parkeerverbod ter hoogte van het onroerend goed, opdat de werken kunnen uitgevoerd worden. De klant verbindt er zich toe diens medewerking te verlenen indien nodig. Alle kosten teneinde het parkeerverbod te bekomen en/of te handhaven, zo ook eventuele parkeertaksen, zijn uitsluitend ten laste van de klant.

 8. De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten te wijten aan nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten, worden ten laste van de klant gelegd. Indien de klant de werf niet bereikbaar maakt zoals hierboven omschreven of als gevolg van de correcte uitvoering van de werken door DIEGO PINTELON bij de levering van de goederen of de uitvoering van de werken schade veroorzaakt wordt aan goederen van de eigenaar op de werf of op het aanpalende perceel, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 9. Op de werf dient elektrische stroom met minstens 1 stopcontact aanwezig te zijn. 

 10. De klant moet alle wettelijke vereiste verzekeringen afsluiten voor de werf. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt ons hiervan desgevallend op de hoogte.Onderaanneming

 1. Wij behouden ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met ons. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke of grove fouten begaan door een onderaannemer tijdens de uitvoering van die werken waarvoor DIEGO PINTELON optreedt als hoofdaannemer.


Omvang van de bestelling

 1. Indien wij opdracht krijgen om meerwerken uit te voeren, zullen zij aanvullend gefactureerd worden in regie, dan wel op grond van een aanvullende offerte. Bij gebreke aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien wij deze zonder protest van de klant aanvatten. Indien de klant een consument is, mogen meerwerken slechts worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant met ons prijsvoorstel. Bij gebreke aan reactie van de klant die consument is binnen de 48 uur, wordt de klant geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel.

 2. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk meedelen, onder voorbehoud van aanvaarding door DIEGO PINTELON. Bij ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is. 


Prijs

 1. Alle prijzen die DIEGO PINTELON hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. De prijs moet betaald worden volgens de opgemaakte facturatie in functie van de voortgang van de werken, dan wel op grond van contractueel bepaalde betalingsschijven. DIEGO PINTELON is eveneens te allen tijde gerechtigd om voorschotfacturen op te maken.

 3. In het geval facturatie gebeurt volgens schijven, dient de eerste schijf betaald te worden binnen de acht dagen na ondertekening of goedkeuring van de offerte / bestelbon / overeenkomst. Bij niet-naleving van deze verplichting, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege verlengd met eenzelfde aantal dagen verlengd, en behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter. 

 4. DIEGO PINTELON behoudt zich het recht voor om verschillende delen van de uit te voeren werken afzonderlijk te factureren. 

 5. Bij werken in regie worden de werkuren gerekend aan ons gebruikelijk uurtarief vanaf het vertrek van het atelier tot de aankomst op de werf of het atelier van de desbetreffende onderaannemer. Het laden en lossen en het bijhalen van materialen worden ook aangerekend. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan het gebruikelijke tarief, zijnde voor werken binnen een straal van 20 km van de zetel van DIEGO PINTELON: 15 EUR, voor werken binnen een straat van 30km van de zetel van DIEGO PINTELON: 20 EUR en voor werken binnen een straal groter van 30km of verplaatstingen naar leveanciers 0,3654 EUR/km. Deze werken kunnen wekelijks worden gefactureerd. 

 6. Alle niet-vermelde of niet omschreven werken in de bestelbon, offerte of overeenkomst, maken geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen, doch maken het voorwerp uit van aparte facturatie.

 7. Kosten tot bescherming van de goederen en/of van de uitgevoerde werken, kunnen apart aangerekend worden.Facturatie en laattijdige betaling

 1. Al onze uitgevoerde diensten, bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de klant een consument is, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

 2. Indien de klant een consument is, geldt het navolgende: Bij gebreke aan tijdige en/of volledige betaling van de factuur op haar vervaldag, zal een ingebrekestelling verzonden worden die de vorm aanneemt van een eerste herinnering, waarin een termijn van 14 kalenderdagen wordt voorzien om over te gaan tot betaling, termijn ingaand op de 3e werkdag na verzending van de herinnering (of op de eerstvolgende kalenderdag wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden). Indien niet wordt betaald binnen deze termijn van 14 kalenderdagen, is een nalatigheidsintrest verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden, aan een rentevoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Eveneens is na deze termijn van 14 kalenderdagen een forfaitaire vergoeding verschuldigd van €20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; €30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; €65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. 

 3. Indien de klant geen consument is, geldt het navolgende: Ieder factuurprotest door de klant dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 10,5 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 EUR op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. 

 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover wij betalingstermijnen zouden toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.

 5. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.

 6. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, zijn wij gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen. Opmetingen, plannen en stalen

 1. De afmetingen, de foto’s, en tekeningen op de offerte of bestelbon zijn niet bindend en kunnen tijdens de werken aangepast worden indien nodig. 

 2. DIEGO PINTELON behoudt de auteursrechten en de volledige intellectuele eigendom van de voorontwerpen, plannen, studies, schetsen, en/of tekeningen. Deze plannen en overige documenten mogen in geen geval gebruikt, meegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel onrechtmatig gebruik, mededeling of reproductie van de voorontwerpen, plannen, studies, schetsen, en/of tekeningen, in welk geval DIEGO PINTELON recht heeft op een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van DIEGO PINTELON om de werkelijk geleden schade te bewijzen. Deze documenten moet op eerste verzoek worden terug gegeven.

 3. Alle ter beschikking gestelde stalen, kleuren, en materialen, zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen stalen en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal beschouwd. Hetzelfde geldt voor bij- of nabestellingen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook. 

 4. Wij behouden ons het recht voor om, indien er zich moeilijkheden van bevoorrading of productie voordoen, op de werf materialen te leveren en aan te wenden die afkomstig zijn van derden en van een ander merk zijn dat hetgeen is vermeld in de offerte maar van een vergelijkbare kwaliteit en prijs zijn.


Termijnen

 1. De door ons opgegeven termijnen zijn louter indicatief.

 2. Elke gebeurtenis die een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, wordt als een geval van overmacht beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen al dan niet bij leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, breuk van machines of kranen, brand, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, technische werkloosheid en/of moeilijke bevoorrading en/of een tekort aan grondstoffen door Corona-maatregelen en/of het huidige economische klimaat, enz. die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. 

 3. DIEGO PINTELON kan zich in iedere overeenkomst met de klant beroepen op imprevisie zoals wettelijk voorzien in het artikel 5.74 (nieuw) B.W. (verandering van omstandigheden). De toepassing van de imprevisie, dan wel het voormelde artikel, kan contractueel niet uitgesloten worden.

 4. Indien de werken binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de in de offerte contractueel bepaalde termijn, voor zover van toepassing, niet voltooid zijn ten gevolge van een aan DIEGO PINTELON toerekenbare tekortkoming, dan dient DIEGO PINTELON, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant ondergane nadeel te vergoeden. De tekortkoming is niet aan DIEGO PINTELON toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht of de door de klant opgedragen meerwerken. Voornoemde vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 0,2% van de aannemingssom per werkdag vertraging, evenwel met een maximum van 5% van de aannemingssom [WEDERKERIGHEID VAN DE BEDINGEN]. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.

Indien de klant geen consument is, wordt elke termijn van levering van goederen of arbeid en van uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, slechts op indicatieve wijze aangeduid en is de termijn niet bindend.

 1. Indien de klant wenst dat de werken worden uitgevoerd binnen een termijn die korter is dan de uitvoeringstermijn die initieel was voorzien, zijn alle extra kosten die hier eventueel uit voortvloeien volledig ten laste van de klant.

 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, imprevisie, of uitstel of opschorting van de werken op instructie van de klant, brengt van rechtswege en zonder enig recht op schadevergoeding, met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk door overmacht, of ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van DIEGO PINTELON.

 3. Indien op instructie van de klant de werken meer dan 6 weken dienen uitgesteld te worden, en/of opgeschort worden, behoudt DIEGO PINTELON zich het recht voor om na aangetekend schrijven met verzoek aan de klant om te bevestigen binnen welke termijn de werken (opnieuw) kunnen opgestart worden dat zonder gevolg gebleven is, de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant, onverminderd het recht van DIEGO PINTELON op geleden verlies en gederfde winst, dan wel om de prijs aan te passen.

 4. DIEGO PINTELON behoudt zich het recht voor om een extra opslagvergoeding te vorderen in het geval de gefabriceerde elementen door toedoen van de klant niet kunnen uitgevoerd of geleverd worden, en aldus in de loods van DIEGO PINTELON tijdelijk dienen te blijven.


Levering en aansprakelijkheid

 1. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen en de aangevoerde materialen worden geleverd op de werf of op een door de klant aangeduide plaats, dan wel geïnstalleerd worden. De klant verbindt er zich toe dat de goederen en materialen probleemloos op de werf of op de aangeduide plaats geleverd kunnen worden. 

 2. De klant moet de door hem gekochte goederen controleren op zichtbare gebreken en/of conformiteit met de contractuele afspraken alvorens deze verwerkt en/of geplaatst worden door de klant of DIEGO PINTELON.

In de gevallen waar de Wet Consumentenkoop van toepassing is (artikelen 1649bis-1649octies van het oud Burgerlijk Wetboek), moet de klant de niet-conformiteit per aangetekend schrijven melden aan DIEGO PINTELON binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument de niet-conformiteit heeft vastgesteld. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan de klant zich niet langer beroepen op enige non-conformiteit of verborgen gebrek.

In de gevallen waarin de Wet Consumentenkoop geen toepassing vindt, erkent de klant door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek, en hij dus de bestelling definitief aanvaardt.

Indien het gebrek zich pas manifesteert na afloop van de tweejarige waarborgtermijn en de Wet Consumentenkoop dus niet langer toepassing vindt, kan de klant zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 oud BW) onder de hierna bepaalde voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan DIEGO PINTELON per aangetekend schrijven binnen de maand te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering.

 1. Na aanvaarding van de werken kan DIEGO PINTELON niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. De vordering in aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan DIEGO PINTELON en die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten, moet worden ingesteld binnen de zes maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook door verloop van drie jaar te rekenen vanaf de definitieve aanvaarding. 

 2. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten en materialen beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie op deze producten en/of materialen, met een maximum van 2 jaar vanaf de levering of de verwerking van het goed aan de consument. Indien de klant geen consument is, beperkt de garantie zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding. 

 3. De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zijn aangestelden; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht; hagel-, vorst- en vochtschade;, enz. Indien de klant voor nazicht en/of reparatie beroep doet op een derde, kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en zijn wij niet langer gehouden tot vervanging of herstelling van gebrekkige of niet-conforme goederen.

 4. DIEGO PINTELON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en niet kan toegeschreven worden aan een fout van DIEGO PINTELON. DIEGO PINTELON is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen DIEGO PINTELON.


Oplevering van de werken

 1. Na uitvoering van de werken, kan DIEGO PINTELON schriftelijk de oplevering aanvragen. De oplevering dient te gebeuren binnen de maand na de aanvraag hiertoe. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van DIEGO PINTELON, of indien hij op de voorgestelde datum niet verschenen is, noch op een tweede door DIEGO PINTELON voorgestelde datum binnen de 2 weken na de eerste datum. Eén van de drie voornoemde tijdstippen wordt gelijkgesteld met de oplevering van de werken. Een eventuele weigering van de klant om tot oplevering over te gaan, dient in een met reden omklede aangetekende brief aan DIEGO PINTELON ter kennis gebracht worden. 

 2. Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken. 

 3. Het in gebruik nemen van de werken of het verder werken op de werken geldt als vermoeden dat de klant stilzwijgend de werken aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding van de werken. Dit vermoeden is weerlegbaar door de klant binnen 7 kalenderdagen na de ingebruikname, via een aangetekende brief. 

 4. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de of begrepen modaliteiten als omschreven in deze voorwaarden, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld.


   Opzegging en laattijdigheid

 1. Indien de klant het geheel of een gedeelte van de opdracht annuleert in toepassing van artikel 1794 van het oud Burgerlijk Wetboek, heeft DIEGO PINTELON het recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, waaronder de kosten tot opmaak van de ontwerpen, plannen en tekeningen, en de reeds uitgevoerde opdracht, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 25 procent van de waarde van de opdracht exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst. In het geval door de klant een voorschot betaald werd, blijft dit onherroepelijk behouden door DIEGO PINTELON.

 2. Indien DIEGO PINTELON een zwaarwichtige toerekenbare tekortkoming begaat, dan dient DIEGO PINTELON, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant ondergane nadeel te vergoeden, met een maximum van vijf procent van de opdrachtsom. De tekortkoming is niet aan DIEGO PINTELON toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht, imprevisie, of de door de klant / bouwheer opgedragen instructie. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.

 3. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde bedragen aan DIEGO PINTELON verworven ter derving. 


   Ontbinding

 1. DIEGO PINTELON kan, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd het recht van DIEGO PINTELON op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Indien de klant DIEGO PINTELON niet toelaat om de opdracht uit te voeren, binnen de acht kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, vormt dat een wanprestatie zoals onder meer bedoeld in dit artikel.

 2. In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van DIEGO PINTELON, is DIEGO PINTELON gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van DIEGO PINTELON op moratoire intresten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 26, en onverminderd het recht op bijkomende vergoeding(en) voor de gederfde winst en geleden schade.

 3. Tevens behoudt DIEGO PINTELON zich het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, kennelijk onvermogen, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant, onverminderd het recht van DIEGO PINTELON op vergoeding van alle schade die zij lijdt, dan wel op haar verhaald wordt.

 4. Zowel in het kader van de opzegging van de overeenkomst als bij de ontbinding van de overeenkomst zal de klant op eerste verzoek aanwezig zijn in het geval DIEGO PINTELON voorstelt dat een tegensprekelijke staat van de uitgevoerde werken dient te gebeuren.


   Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd artikel 42, blijven de goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken eigendom van DIEGO PINTELON tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van DIEGO PINTELON slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan DIEGO PINTELON zou toebehoren. Het is DIEGO PINTELON steeds toegelaten om dit eigendomsvoorbehoud te registreren in het pandregister van de FOD FINANCIËN.

 2. Bij niet-betaling van de facturen, overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, kennelijk onvermogen, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant, behoudt DIEGO PINTELON zich het recht voor om alle geleverde goederen en materialen terug te nemen nadat de klant daarvan aangetekend op de hoogte werd gebracht.

 3. Zolang de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen niet zijn betaald, is het de klant dan ook verboden om deze te vervreemden, in pand te geven, en met enig persoonlijk en/of zakelijk recht te bezwaren.

 4. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor DIEGO PINTELON verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van de geleverde goederen. 


GDPR

 1. DIEGO PINTELON verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf en/of op diens personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. 

De verstrekking door de klant van voormelde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde opdat de overeenkomst tot stand kan komen.

Voormelde gegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die DIEGO PINTELON met de klant heeft. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de definitieve oplevering van de werken uit de systemen van DIEGO PINTELON worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die DIEGO PINTELON op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst(en), het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de toestemming van de klant, de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst(en) of daaraan voorafgaand door de klant verzochte te nemen maatregelen (zoals het opmaken en toesturen van een offerte), het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang (zoals het invorderen van schulden al dan niet middels tussenkomst van de rechtbank of het toesturen van nieuwsbrieven) van DIEGO PINTELON. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Sindy Henry.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. 

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan DIEGO PINTELON bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan DIEGO PINTELON heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van DIEGO PINTELON en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 

De klant kan DIEGO PINTELON altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdracht, en/of intrekking van de toestemming met betrekking tot de verwerking van zijn identiteits- en contactgegevens, en/of het formuleren van een bezwaar tegen de verwerking van die gegevens. De klant kan zijn verzoek richten aan per aangetekend schrijven gericht aan volgend adres: DIEGO PINTELON, met zetel te 8310 Brugge, Welvaartstraat 30. De klant kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.


Publiciteit

 1. De klant geeft ons toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant. 


Ondeelbaarheid

 1. Iedere overeenkomst met de klant is één en ondeelbaar, en kan niet op een derde (natuurlijke persoon, rechtspersoon, dochteronderneming,…) worden overgedragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DIEGO PINTELON. De klant kan evenmin bepaalde posten, uitvoering van werken,… uit de overeenkomst halen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DIEGO PINTELON.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 

 2. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken te Brugge. Dit geldt eveneens in het geval de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant zich in het buitenland bevindt of in het geval de werf of de plaats van de uitvoering van de verbintenissen zich in het buitenland bevindt.


Door deze voorwaarden te ondertekenen, dan wel opdracht te geven aan DIEGO PINTELON om de werken uit te voeren, verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van DIEGO PINTELON aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden en privacybeleid: FAQ
bottom of page